Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. De onderhavige algemene en bijzondere verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op het geheel van de contractuele relaties tussen Oxycure en de Klant en hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden. De term “Klant” omvat op solidaire wijze de patiënt die het materiaal geleverd door Oxycure gebruikt en iedere opdrachtgever van de patiënt die in welke hoedanigheid dan ook tussenkomt.

Artikel 2. De bestelling door de patiënt of door zijn opdrachtgever impliceert de aanvaarding van onderhavige voorwaarden.

Artikel 3. Met uitsluiting van de geregistreerde medische hulpmiddelen of geneesmiddelen, worden de kwaliteit van de producten, hun specificaties en, in het algemeen, alle inlichtingen van welke aard ook met betrekking tot de geleverde producten, door Oxycure louter ter informatie meegedeeld, zonder enige verbintenis van haar kant, tenzij anders bepaald.

Artikel 4. Oxycure is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toepassing van de therapie, of voor het gebruik van de geleverde goederen of het nu geneesmiddelen of medische hulpmiddelen betreft. Indien schade wordt veroorzaakt door zowel een gebrek in het product als een fout van het slachtoffer, de patiënt, zijn opdrachtgever of door een persoon die onder hun verantwoordelijk valt, kan Oxycure in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn. In de andere gevallen is de aansprakelijkheid van Oxycure beperkt tot de directe schade veroorzaakt aan de Klant en aan zijn goederen ten bedrage van maximum 250.000,- Euro.

Artikel 5. De leveringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoedingen en interesten. De transportkosten van de goederen of van lege verpakkingsmaterialen die zouden worden teruggestuurd naar Oxycure of naar de verkoper zullen exclusief ten laste vallen van de verzender en het terugsturen gebeurt onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 6. De goederen zijn contant betaalbaar bij hun levering, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen of tegengestelde vermelding op de factuur. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft zonder ingebrekestelling de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 3 % tot gevolg. De niet-betaling binnen de 60 dagen na de vervaldag heeft zonder ingebrekestelling de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10 % tot gevolg met een minimum van 100 EUR. Bovendien zullen op elke niet-betaalde som op de vervaldag van rechtswege intresten verschuldigd zijn aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 9 procentpunten. In ieder geval blijven de verkochte goederen eigendom van Oxycure tot de volledige betaling van de prijs, de intresten en de kosten. Oxycure kan er in dat geval tevens voor kiezen om het contract te ontbinden zonder enige voorafgaande gerechtelijke beslissing of ingebrekestelling.

Artikel 7. In geval van non-conformiteit van de geleverde goederen of in geval van verborgen gebreken bevestigd door Oxycure, behoudt Oxycure zich het recht voor om, naar eigen keuze, de door een gebrek aangetaste goederen terug te betalen dan wel gelijkaardige goederen te leveren. Geen enkele andere vergoeding zal verschuldigd zijn aan de Klant. Om geldig te zijn, moet elke betwisting met betrekking tot de geleverde goederen gebeuren per aangetekend schrijven en dit ten laatste 5 dagen na de levering. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet gebeuren per aangetekend schrijven en dit ten laatste 5 dagen na de datum van de ontvangst van de factuur.

Artikel 8. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”), is Oxycure verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de samenwerking met de Klant. Oxycure laat toe aan de Klant, aan diens gevolmachtigde of diens rechtsopvolger, om zijn rechten op toegang tot en op rectificatie, uitwissing en afscherming van de persoonsgegevens uit te oefenen, binnen de grenzen van de regelgeving, door middel van een formulier beschikbaar op de website www.oxycure.be of op eenvoudig telefonisch verzoek aan Oxycure tijdens de werkdagen tussen 9 en 18 uur. De volledige informatie met betrekking tot de verwerking van de gegevens is beschikbaar op de website www.oxycure.be (Algemene verklaring).

Artikel 9. Indien het geleverde en/of verhuurde goed werd bezorgd in het kader van een tussenkomst van de Gezondheidszorg ten voordele van de patiënt, aanvaardt de patiënt uitdrukkelijk dat de bestelling wordt toegezonden door de opdrachtgever tot wie hij zich heeft gericht voor de toepassing van deze tussenkomst en dat het geleverde en/of verhuurde goed zal gefactureerd worden aan de opdrachtgever. In geval van niet-betaling door deze laatste om welke reden dan ook, zal de patiënt solidair gehouden zijn.

Artikel 10. Alle betwistingen die voortvloeien uit de relaties tussen de partijen moeten worden gebracht voor de Rechtbanken van het arrondissement Luik, afdeling Namen. Alleen het Belgische recht zal van toepassing zijn.

Artikel 11. De Franse versie van onderhavige algemene en bijzondere verhuurvoorwaarden heeft voorrang op de Nederlandse versie.

 

BIJZONDERE VERHUURVOORWAARDEN

De onderhavige bijzondere voorwaarden vullen bovenstaande algemene voorwaarden aan. In geval van verschil, hebben onderhavige bijzondere voorwaarden voorrang.

Artikel 1. De toestellen, medische hulpmiddelen, hun toebehoren en/of de gasflessen (hierna genoemd « het verhuurde goed ») die ter beschikking worden gesteld van de Klant, maken het voorwerp uit van een verhuurcontract dat aanvang neemt op het ogenblik van de levering ervan, zelfs wanneer er geen schriftelijk contract is.

Artikel 2. Door de aanvaarding van het verhuurde goed, 1) erkent de Klant kennis te hebben genomen van de onderhavige voorwaarden, van de verhuurprijs van het verhuurde goed en van haar vervangingswaarde, en heeft hij deze aanvaard, 2) erkent de Klant dat hij werd opgeleid in het correcte gebruik van het geleverde goed.

Artikel 3. De Klant verbindt zich ertoe om noch het verhuurcontract over te dragen, noch het verhuurde goed –dat eigendom blijft van Oxycure- onder te verhuren, uit te lenen of te deponeren bij een derde. De Klant verbindt er zich toe om elke belanghebbende derde (meer bepaald de houder van een pand op het handelsfonds, of zijn eigen verhuurder) te informeren omtrent het feit dat het verhuurde goed eigendom is van Oxycure.

Artikel 4. De Klant neemt het toezicht op het verhuurde goed op zich. In dat opzicht is hij volledig verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal, zelfs in geval van overmacht. Elke herstelling of vervanging van het verhuurde goed zal uitsluitend gebeuren ten laste van de Klant, en dit tegen de geactualiseerde aankoopprijs per eenheid ervan.

Artikel 5. De Klant verbindt er zich toe om het verhuurde goed te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon, conform de gebruikshandleiding en conform de bestemming van het goed. Hij alleen zal instaan voor de schadelijke gevolgen van een eventueel onjuist en/of foutief gebruik van het verhuurde goed, of van een gebruik in strijd met de bestemming ervan.

Artikel 6. De Klant verbindt er zich toe om Oxycure onmiddellijk te informeren, met een schriftelijke bevestiging, van elk defect van het verhuurde goed, opdat Oxycure de nodige maatregelen zou kunnen nemen. De Klant is verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen wanneer hij deze verplichting niet nakomt.

Artikel 7. Oxycure is ertoe gemachtigd om de verhuurprijs zonder voorafgaandelijke kennisge- ving aan te passen in geval de reglementering die van toepassing is op die prijs, zou wijzigen.

Artikel 8. De facturatie van de verhuurprijs zal maandelijks en voorafgaandelijk gebeuren behoudens wanneer anders overeengekomen tussen de partijen. De verhuurprijs is, behalve indien schriftelijk anders werd overeengekomen, verschuldigd vanaf de dag van de levering van het verhuurde goed. Elke begonnen maand wordt verschuldigd geacht.

Artikel 9. De verhuur neemt een einde door de teruggave van het verhuurde goed.

Artikel 10. Boven op de toepassing van artikel 6 van de algemene voorwaarden, kan Oxycure de teruggave van het verhuurde goed vereisen door éénvoudige kennisgeving in geval van wijziging van de reglementering inzake het verhuurde goed, en bij aangetekend schrijven in geval van fout van de Klant, meer bepaald in geval van niet-betaling van de factuur.

Wanneer het verhuurde goed niet wordt teruggegeven binnen de 7 kalenderdagen zal de Klant het dubbel van de overeengekomen verhuurprijs voor het verhuurde goed verschuldigd zijn en dit te rekenen vanaf de dag volgend op het versturen van voornoemd schrijven. Elk verhuurd goed dat niet wordt terugbezorgd binnen de maand die volgt op voornoemd schrijven, zal worden beschouwd als zijnde verdwenen door de fout van de Klant en zal aan hem worden gefactureerd aan de vervanging